กำหนดการ
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
(The 8th National Conference of Industrial Operations Development 2017 : CIOD 2017)
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรม นารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
----------------------------------------------------------------------------------
 
08.00 - 09.00 น.       ลงทะเบียน                                                                                     
09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิดการประชุม
                              - กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
                                โดย   ผศ.ดร.เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์    หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                              - กล่าวรายงาน
                                โดย   รศ.ดร.เตือนใจ  สมบูรณ์วิวัฒน์  ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
                                         ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
                              - กล่าวเปิดการประชุม
                                โดย   รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย    รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                              - พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ CIOD 2018 ครั้งต่อไป
                              - มอบรางวัลบทความดีเด่น
                              - มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรบรรยายพิเศษ
                              - ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
 
09.15 – 10.00 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0”              
                                โดย  ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรากุล  
                                         ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.00 – 10.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.00 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Economy กับ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0”
                                โดย   คุณไพโรจน์ ไววานิกิจ       
                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล AIS

11.00 – 12.00 น.      การนำเสนอบทความวิชาการและการวิจัย
12.00 – 13.00 น.      พักรับประธานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.12 น.      การนำเสนอบทความวิชาการและการวิจัย (ต่อ)
 
------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการนำเสนอบทความวิจัย
 
ห้อง  A   (ห้องรัตนโกสินทร์)
เวลา รหัสการนำเสนอ รหัสบทความ บทความ
Session 1  Joining Processes
11.00 - 11.12 A01 CIOD-0137 จัดทำขั้นตอนการเชื่อมอาร์กสตัดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 321 บนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
เบญจพล โตโหมด  บวรโชค ผู้พัฒน์
11.12 - 11.24 A02 CIOD-0140 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีผง โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน แบบพัลส์
จิรภา เจรจาปรีดี  บวรโชค ผู้พัฒน์
11.24 - 11.36 A03 CIOD-0006 การลดของเสียในกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
ไมตรี ปัตตัง  สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
11.36 - 11.48 A04 CIOD-0113 การศึกษาการเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในงานเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก โดยอาศัยกระบวนการเชื่อมเลเซอร์
ติณณา สรสิริ  บวรโชค ผู้พัฒน์
11.48 - 12.00 A05 CIOD-0139 การหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการบัดกรีด้วยเครื่องอัตโนมัติ
วิศรุต หาญวานิช  วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
Session 2  Machining Processes and Engineering Design
13.00 - 13.12 A06 CIOD-0051 การศึกษาปัจจัยของกระบวนการกลึง CNC ที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม AISI/SUS 304
พงศ์ธร จันทร์สุขจำเริญ  สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์
13.12 - 13.24 A07 CIOD-0088 การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการ EDM ด้วยอิเล็กโตรดแกรไฟต์บนชิ้นงานทองแดงทังสเตนด้วยวิธีทากูชิ
ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ  อภิวัฒน์ มุตตามระ
13.24 - 13.36 A08 CIOD-0082 การเปรียบเทียบรากฟันเทียม 2 แบบโดยไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ
สุชาติ อำนักมณี  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  นัฐวุฒิ จันทร์ทอง มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
13.36 - 13.48 A09 CIOD-0085 การออกแบบเครื่องมือสำหรับกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในการหยิบเม็ดพลอย
อัคพิชญ์ รักษาแสง  ชนะ รักษ์ศิริ  จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
13.48 - 14.00 A10 CIOD-0130 ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการขึ้นปีกส่วนบนและส่วนล่างของชุดขยายข้อต่อถังแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
วิชาณัฐ พึ่งพรสวรรค์  บวรโชค ผู้พัฒน์  ฤทธิชัย เภาเนียม
Session 3  Material and Coating Technology
14.00 - 14.12 A11 CIOD-0011 การศึกษาอิทธิพลของการเคลือบผิวโลหะหลายชั้น ที่มีผลต่อสมบัติทางไตรโบโลยีของโลหะ Ti - 6Al - 4V
วิสุทธิพงษ์ วงษ์รพีพรรณ   ไพบูลย์ ช่วงทอง
14.00 - 14.24 A12 CIOD-0092 อิทธิพลของความหนาของชั้นเคลือบและชั้นก่อนการเคลือบต่อการเปลี่ยนสีของผิวทองหลังการชุบเคลือบบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดยืดหยุ่น
ธีรวุฒิ พงษ์อ้อ  อภิวัฒน์  มุตตามระ
14.24 - 14.36 A13 CIOD-0138 การศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการ Hard anodized เพื่อลดปัญหาชิ้นงานไหม้
จุฑาพร สนสายสิงห์  สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
14.36 - 14.48 A14 CIOD-0015 ผลของมุมหัวฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีต่อขนาดและรูปร่างอนุภาคของผงโลหะทองแดงที่ผลิตด้วยกระบวนการวอเตอร์อะตอมไมเซชัน
ทวิชาติ เย็นวิเศษ  สุชาติ เย็นวิเศษ
14.48 - 15.00 A15 CIOD-0090 อิทธิพลของธาตุนิกเกิลต่อความต้านทานการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่อุณหภูมิต่างๆ
นิพนธ์ ชุ่มเชย  อภิวัฒน์ มุตตามระ  โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
Session 4  Process Improvement and Optimization
15.12 - 15.24 A16 CIOD-0141 การควบคุมขนาดแผ่นฟิล์ม PVB ที่ผ่านการขึ้นรูป สำหรับใช้ในการผลิตกระจกรถยนต์ลามิเนต
อวิรุทธ์ อนุพันธ์  วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
15.24 - 15.36 A17 CIOD-0146 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการติดแผ่นวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นในระบบเชื่อมแบบบาร์ร้อน
พิไลพร วงษ์กัณหา  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
15.36 - 15.48 A18 CIOD-0145 การเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดโลหะตามแนวยาว
ฐาปกรณ์  กนกมณี  สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ  วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
15.48 - 16.00 A19 CIOD-0150 การปรับปรุงกระบวนการผลิตหวีแปรงไฟฟ้า
ภาณุวัฒน์ รอดไป  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
16.00 - 16.12 A20 CIOD-0089 การหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลอง
ศิวะพงษ์ แสงขำ  ช่อแก้ว จตุรานนท์
Session 5  Composite Materials
16.12 - 16.24 A21 CIOD-0019 สมบัติทางกลของวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงด้วยผงบดจากเปลือกไข่
อินทรีย์ ศรีสุข  อนินทร์ มีมนต์  ศิริชัย ต่อสกุล
16.24 - 16.36 A22 CIOD-0073 การศึกษาอิทธิพลของปริมาณและการดัดแปลงผิวเส้นใยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยป่านศรนารายณ์ ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง
ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ  ประยูร สุรินทร์  เจษฎา วงษ์อ่อน
16.36 - 16.48 A23 CIOD-0018 การศึกษาการใช้ขนสัตว์เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิโพรพิลีน
วนิดา สิจง   อนินท์ มีมนต์
16.48 - 17.00 - - -
 
ห้อง  B   (ห้องสุโขทัย)
เวลา รหัสการนำเสนอ รหัสบทความ บทความ
Session 1  Process Improvement and Optimization
11.00 - 11.12 B01 CIOD-0033 การลดปัญหาสีไม่เหมือนในกระบวนการพ่นสีหลังคาเหล็กครอบกระบะ
อลิศรา ศิริพงษ์เวคิน   วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
11.12 - 11.24 B02 CIOD-0027 การประยุกต์การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับออกแบบ กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดชิ้นส่วนรถยนต์
ชวินทร์ พาภักดี   ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
11.24 - 11.36 B03 CIOD-0076 การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตตัวดูดซับสำหรับดิสก์ไดร์ฟ
จันทิมา นวนแก้ว   วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
11.36 - 11.48 B04 CIOD-0079 การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน อินเจคชั่นไซท์
กฤษฎา กันมั่ง  ธนสาร อินทรกำธรชัย
11.48 - 12.00 B05 CIOD-0060 การศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสีล่อนที่เกิดในกระบวนการพ่นสี
พรวลัญช์ บุญสงค์   สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
Session 2  Process Improvement and Optimization
13.00 - 13.12 B06 CIOD-0074 การปรับตั้งปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการขึ้นลายผ้าชนิดไม่ทอ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง
ชัยนันท์ พลอยตระการ   ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
13.12 - 13.24 B07 CIOD-0080 การหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการเคลือบผิวผ้าไม่ทอด้วยความร้อน โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง
ธนาคาร ดีชะโชติ   ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
13.24 - 13.36 B08 CIOD-0091 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการทำขุยผ้าชนิดไม่ทอโดยวิธีการทดลองพื้นผิวตอบสนอง
ปกติชน อ่อนวิมล  กุศล พิมาพันธุ์ศรี  ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
13.36 - 13.48 B09 CIOD-0041 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพลาหมุนของไพวอต เพื่อลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
นนทชา เรียบร้อย  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
13.48 - 14.00 B10 CIOD-0105 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานถุงพลาสติก จังหวัดเชียงใหม่
เอราวิล ถาวร  นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช
Session 3   Process Improvement and Optimization
14.00 - 14.12 B11 CIOD-0025 การปรับปรุงกระบวนการติดแผ่นปกคลุมเส้นลายวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นด้วยเทคนิคซิกซ์ ซิกมา
ธีรศักดิ์ แข็งธัญญกรณ์  เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
 
14.00 - 14.24 B12 CIOD-0021 การปรับปรุงโรลเลอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนสายสไลด์ชิพ
วรินทร์ เกียรตินุกูล  กฤษณา ทรงโฉม   พชรมน พร้าวราม
14.24 - 14.36 B13 CIOD-0039 การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไพวอตโดยใช้แนวคิดซิกซ์ ซิกมา
เกศลดา กิตติวรรณวงศ์   วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
14.36 - 14.48 B14 CIOD-0109 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตในกระบวนการโลหะแผ่นของโรงงานผลิตตู้ลำเลียงชักรอก
สมบัติ ดวงดาว  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
14.48 - 15.00 B15 CIOD-0110 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อรุณโรจน์ เชิงเขา  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
Session 4   Process Improvement and Optimization
15.12 - 15.24 B16 CIOD-0078 การลดระยะเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร ของอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโฟม PE
ภูริต สายเกษม  ธนสาร อินทรกำธรชัย
15.24 - 15.36 B17 CIOD-0053 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต Chassis Frame
จักรพงศ์ สุวรรณเวทิน  เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ
15.36 - 15.48 B18 CIOD-0032 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยใช้แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า
วัชราภรณ์ รัตนานันท์   จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
15.48 - 16.00 B19 CIOD-0066 การลดสัดส่วนเม็ดบอลของแบริ่งเป็นรอยในกระบวนการประกอบแบริ่งสำหรับฮาร์ดดิสไดร์ฟ
กีรติ สิริชลทรัพย์  อุษณีษ์ คำพูล
16.00 - 16.12 B20 CIOD-0104 การลดของเสียคอนโซลหน้ารถยนต์ กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถยนต์
จุฑามาศ พหุพงศ์ทรัพย์  ณัฐนารี สุขเสกสรรค์
Session 5   Process Improvement and Optimization
16.12 - 16.24 B21 CIOD-0030 การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิตคอนเดนเซอร์
นิศาชล นิ่มเมือง  อุษณีษ์ คำพูล
16.24 - 16.36 B22 CIOD-0045 การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า แบบอัจฉริยะ
ปภาพรรณ์ ทองดี1  จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
16.36 - 16.48 B23 CIOD-0057 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์
พีระวิทย์ วันทอง  บุษบา พฤกษาพันธุรัตน์
16.48 - 17.00 B24 CIOD-0063 การเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตเครื่องกรองน้ำสเตนเลสขนาดใหญ่
ฐานิธิ อ่อนวิมล  วรพจน์ มีถม  กิตติชัย อธิกุลรัตน์
17.00 - 17.12 - - -
 
 
ห้อง  C (ห้องเชียงแสน)
เวลา รหัสการนำเสนอ รหัสบทความ บทความ
Session 1  Operations Research and Decision Support Systems
11.00 - 11.12 C01 CIOD-0119 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการหารูปแบบที่เหมาะสมของการตัดวัสดุสิ่งพิมพ์
ธีระพันธุ์ อารักษ์  ช่อแก้ว จตุรานนท์
11.12 - 11.24 C02 CIOD-0069 การจัดตารางการบริการหลังการขายตามความสามารถของพนักงาน
ภาสภณ กมล   สุขสันต์ พรหมบัญพงศ์
11.24 - 11.36 C03 CIOD-0001 วิธีกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดตารางการเรียนการสอนเพื่อจัดสมดุลผลตอบแทนของผู้สอน
สิรินดา แสงกำพลี   ช่อแก้ว จตุรานนท์
11.36 - 11.48 C04 CIOD-0029 การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเวลาในการวางแผนการผลิต
พิศาล สีนวล  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
11.48 - 12.00 C05 CIOD-0117 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการจัดตารางการฝึกอบรม
เอกพันธ์ สุดเพาะ  ช่อแก้ว จตุรานนท์
Session 2  Operations Research and Decision Support Systems
13.00 - 13.12 C06 CIOD-0121 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดสมดุลภาระงานสำหรับปัญหาการจัดตารางสอนในวิทยาลัย
จิราวัฒน์ บุษราคัมมณี  ช่อแก้ว จตุรานนท์
13.12 - 13.24 C07 CIOD-0086 การจัดตารางการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป กรณีศึกษา: โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ปวีย์ธิดา พัฒน์อภิพงษ์  ปุณณมี สัจจกมล
13.24 - 13.36 C08 CIOD-0127 การวางแผนการผลิตหลายช่วงเวลาที่เหมาะสมของชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะรถยนต์
เกศินี จันทร์ละม่อม  เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
13.36 - 13.48 C09 CIOD-0102 การวางแผนการสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้ต้นทุนรวมต่ำสุด
พีร ชมชีพ  วรวุฒิ หวังวัชรกุล
13.48 - 14.00 C10 CIOD-0096 การจัดตารางการผลิตสำหรับสายการผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบหลากหลายผลิตภัณฑ์
อรรถพล คำจ้อย  อภินันทนา อุดมศักดิกุล
 
Session 3  Operations Research and Decision Support Systems
14.00 - 14.12 C11 CIOD-0129 การวางแผนการผลิตหลายช่วงเวลาของกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นหลายชนิด
อมรรัตน์ สุขพานิช  เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
14.00 - 14.24 C12 CIOD-0031 การจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการท่าเรือ
ภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์   สิรางค์ กลั่นคำสอน   เชฎฐา ชำนาญหล่อ
14.24 - 14.36 C13 CIOD-0126 การหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการวางแผนการผลิตภายในโรงงานและการจ้างผลิต
ณัชพล ธิติธรรม   ช่อแก้ว จตุรานนท์
14.36 - 14.48 C14 CIOD-0012 การวางแผนสั่งซื้ออะไหล่สำรองเพื่อให้ต้นทุนรวมต่ำสุด
สุทิวัตร กรพัชร    วรวุฒิ หวังวัชรกุล
14.48 - 15.00 C15 CIOD-0128 การวางแผนความต้องการและการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของข้าวอบกรอบหลายประเภท
ศุภกิจ ภู่ถาวร   เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
Session 4  Operations Research and Decision Support Systems
15.12 - 15.24 C16 CIOD-0098 ฮิวริสติกสำหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่มีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นอยู่กับลำดับงาน
ขวัญสุดา หมุนอุดม   ช่อแก้ว จตุรานนท์
15.24 - 15.36 C17 CIOD-0103 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปรับปรุงคำตอบในวิธีค้นหาคู่แท้
เบญญา เหลือศรีจันทร์   ขวัญนิธิ คำเมือง
15.36 - 15.48 C18 CIOD-0116 การจัดตารางการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์แบบสองเกณฑ์โดยวิธีการแบบผสม
อโณทัย กันยา   ช่อแก้ว จตุรานนท์
15.48 - 16.00 C19 CIOD-0083 การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางลำดับงานของรถคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ
ชูเดช ประสารวรณ์   ปุณณมี สัจจกมล
16.00 - 16.12 C20 CIOD-0112 การจัดเส้นทางเดินรถบริการรับ-ส่งสินค้า ด้วยวิธีฮิวริสติก
มาริษา จตุรวงค์   อภินันทนา อุดมศักดิกุล
Session 5  Decision Making
16.12 - 16.24 C21 CIOD-0136 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการขนส่งเพื่อการตัดสินใจในโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษา
สุรศักดิ์ ไชยชนะ  กนกพร เรียนเขมะนิยม
16.24 - 16.36 C22 CIOD-0049 การเลือกแรงงานกึ่งใช้ทักษะในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
ธีราภัทร ส่งศิริ   รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
16.36 - 16.48 C23 CIOD-0061 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผลิตเลนส์และกล้องถ่ายรูป
จุฬาลักษณ์ กองเพชร  วุฒิชัยวงษ์ทัศนีย์กร
16.48 - 17.00 C24 CIOD-0075 การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ในกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าให้องค์กร
นฏกร ชมภูนุช  สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
17.00 - 17.12 C25 CIOD-0014 การแก้ปัญหาการเลือกขนาดและตำแหน่งที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กฤติกา โกพลรัตน์  สมบัติ สินธุเชาวน์
 
 
ห้อง  D (ห้องอยุธยา)
เวลา รหัสการนำเสนอ รหัสบทความ บทความ
Session 1  Operations Management
11.00 - 11.12 D01 CIOD-0056 การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวความต้านทานกระแสไฟฟ้า
จารุวรรณ ชูใจ  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
11.12 - 11.24 D02 CIOD-0048 การหานโยบายสั่งซื้อที่เหมาะสมของคลังยาภายใต้ความต้องการไม่แน่นอน
ตติตยากรณ์ ลิ้มสกุล  ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
11.24 - 11.36 D03 CIOD-0024 การวางผังโรงงานส่วนขยายของหน่วยงานผลิตเลนส์เปลี่ยนสีภายใต้แสงยูวี
ขวัญชนก ชิโนเรสโยธิน  วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
11.36 - 11.48 D04 CIOD-0093 การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ภายใต้ข้อมูลพยากรณ์ยอดขายที่ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ณัฐนัย อนุตรอังกูร  อนันต์ มุ่งวัฒนา   ชัชพันธ์ ขำญาติ
11.48 - 12.00 D05 CIOD-0054 การปรับปรุงการบริหารวัตถุดิบคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนตลับลูกปืน
ภราภรณ์ ทศพร   วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
Session 2  Logistic Management and Optimization
13.00 - 13.12 D06 CIOD-0132 การจัดเส้นทางเดินรถกรณีศึกษาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
วุฒิกร โพธิ์สิน   วีรภัทร วิรุฬห์ตั้งตระกูล   ธฤต รัตนมณี
13.12 - 13.24 D07 CIOD-0070 การจัดการขนส่งสินค้าเส้นทางคงที่ให้แก่ลูกค้าสำคัญในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์
ธนากร ศิริมงคล   ธนัญญา วสุศรี
13.24 - 13.36 D08 CIOD-0133 การจัดเส้นทางเดินรถโดยมีข้อจำกัดของเวลาส่งมอบรถ กรณีศึกษา บริษัทขนส่งพัสดุ
ธนวิชญ์ สังข์เทศ  วสวัตติ์ ชาญชลยุทธ  ธฤต รัตนมณี
13.36 - 13.48 D09 CIOD-0020 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดส่งสินค้าภายในประเทศประเภทรถ 10 ล้อตู้ กรณีศึกษา บริษัท เกี่ยวกับธุรกิจเม็ดพลาสติกในเครือกลุ่มปิโตรเคมี
สิริรักษ์  ภู่ริยะพันธ์  เจนจิรา พรมน้อย  นริศรา สินประเสริฐ
13.48 - 14.00 D10 CIOD-0142 การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้าสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เครื่องมือการแพทย์
กิตติคุณ เอี่ยมสมัย   ธนัญญา วสุศรี
Session 3  Simulation
14.00 - 14.12 D11 CIOD-0135 การศึกษาตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าด้วยการจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กุลยา เทพจิตร  ธฤต รัตนมณี  อนุชา หิรัญวัฒน์
14.00 - 14.24 D12 CIOD-0036 การวิเคราะห์และปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา
ปนัดดา ปาระมะ   บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
14.24 - 14.36 D13 CIOD-0131 การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนเครื่องจักรและพนักงานที่เหมาะสมในโรงงานผลิตเสื้อผ้า โดยใช้โปรแกรมอารีน่า
อรวรรณ จันทร   กิติชัย วงศ์จักร์   วิวัฒน์ จันทร์จรัสแสง   เจริญ สุนทราวาณิชย์  อุษณีษ์ คำพูล
14.36 - 14.48 D14 CIOD-0115 การประยุกต์เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อหานโยบายสินค้าคงคลังที่เหมาะสม สำหรับโรงงานผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์
สิรินาท หาไชยอินทร์   วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
14.48 - 15.00 D15 CIOD-0087 การเพิ่มกำลังการผลิตด้วยการจำลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง : กรณีศึกษากระบวนการบรรจุแผ่นฝ้าอากาศ
ศันสนีย์ สุขมั่น  อุษณีษ์ คำพูล
Session 4  Cost Analysis, Feasibility Study
15.12 - 15.24 D16 CIOD-0050 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมและโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตกรณีศึกษาบริษัทผลิตจิวเวอร์รี่
อัญชลี เกียรติมิ่งมงคล   ชุติกาญจน์ มุกดาอาพัทธ์กุล   ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์  วริสา ยมเสถียรกุล
15.24 - 15.36 D17 CIOD-0125 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม
อนุสรา มหิทธาฤทธิกร  เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
15.36 - 15.48 D18 CIOD-0037 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา
ตรีโรจน์ บุญประคอง  จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
15.48 - 16.00 D19 CIOD-0072 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ระหว่างวิธีทำความสะอาดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร
รุ่งรวี ตั้งปภาวิชญ์  กานดา บุญโสธรสถิตย์  วรพจน์ อังกสิทธิ์
16.00 - 16.12 D20 CIOD-0042 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างห้องทำความสะอาดชุดคลีนรูม กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตตัวจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปรวุฒิ เกษรสันติ์  ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
 
Session 5  Knowledge Management, Risk Management
16.12 - 16.24 D21 CIOD-0028 การจัดการความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ กรณีศึกษาองค์กรผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อังคนา สิงห์สุ   ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
16.24 - 16.36 D22 CIOD-0035 การจัดการองค์ความรู้ของกระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรทอพรม กรณีศึกษา บริษัทผลิตพรมปูพื้น
ศิรินันท์ ศรีบุญมา  ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
16.36 - 16.48 D23 CIOD-0095 การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย
วรรณพงศ์ แย้มมา  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
16.48 - 17.00 D24 CIOD-0059 การจัดการความรู้เพื่อแก้ไขเครื่องจักรขัดข้อง กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
สุชาติ มรกฎ   ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
 
ห้อง  E   (ห้องรัศมี)
เวลา รหัสการนำเสนอ รหัสบทความ บทความ
Session 1  Quality Management
11.00 - 11.12 E01 CIOD-0047 การตรวจสอบคุณภาพรำสดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ระวิภัทร์ ย่องใย  พีรสิน กุลชุติสิน  อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์
11.12 - 11.24 E02 CIOD-0058 การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐาน ISO9001: 2015
พงษ์เฉลิม สันทราย   ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
11.24 - 11.36 E03 CIOD-0111 การวิเคราะห์ระบบการวัด:กรณีศึกษาการตรวจสอบส้อมพลาสติกแบบพับได้
นพรัตน์ ลาภวุฒิพจน์  อุษณีษ์ คำพูล
11.36 - 11.48 E04 CIOD-0071 การใช้แผนผังประสบการณ์ของผู้ใช้ (Customer Journey Map) ในการค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริการในภาคอุตสาหกรรม
วิทยา จันทร์ทรง  วรัตถา อุทยารัตน์
11.48 - 12.00 E05 CIOD-0101 แนวทางการปรับปรุงโรงเชือดโคขุนโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) กรณีศึกษา สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา
เอราวิล  ถาวร  คมกฤต เมฆสกุล
Session 2  Other IE Related Topics
13.00 - 13.12 E06 CIOD-0052 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทอิเล็กทรอนิคส์
กิตติศาสตร์ แจ่มเล็ก  มณฑลี ศาสนนันทน์
13.12 - 13.24 E07 CIOD-0134 การศึกษาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
ฤทธิพงษ์ เลิศลักษณะโสภณ
13.24 - 13.36 E08 CIOD-0144 ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
นิรุทธ์  พรหมเด่น  วันชัย ริจิรวนิช
13.36 - 13.48 E09 CIOD-0226 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สิริภักตร์ ศิริโท  วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล  กันตภัสสร์ โชติมันต์สกุล
13.48 - 14.00 E10 CIOD-0043 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสถานะงานติดตั้งท่อแรงดัน ในบริษัทประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน
ชนินทร์ ปัจฉิมะดิฐ  วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
Session 3  Other IE Related Topics
14.00 - 14.12 E11 CIOD-0038 การวิเคราะห์ขนาดรุ่นในการส่งต่อของสายการผลิตเซลล์การขัดละเอียด
บุญประภา เกตุสุวรรณ์  บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
14.00 - 14.24 E12 CIOD-0099 การประยุกต์ใช้ TRIZ สำหรับการออกแบบชุดสายไฟอลูมิเนียมในอุตสาหกรรมยานยนต์
จุติณัฏฐ์ สิริมังคลกิตติ  ธงชัย ชิณกะธรรม  นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
14.24 - 14.36 E13 CIOD-0100 การกำหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเลนส์โดยใช้เทคนิค MOST กรณีศึกษา กระบวนการติดและทาสีเลนส์
ธัญวรรณ มาศวิวัฒน์  เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
14.36 - 14.48 E14 CIOD-0107 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล สำหรับระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
พีรพงษ์ ธรรมกิจ  นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
14.48 - 15.00 E15 CIOD-0147 การพัฒนาเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับวัดความหนาของผ้ายางบนโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Session 4  Other IE Related Topics
15.12 - 15.24 E16 CIOD-0023 การนำเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร: กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
ชลธิชา ชูสกุลจิต  ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
15.24 - 15.36 E17 CIOD-0068 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลพลังงานทดแทนของประเทศไทย
สิรวิชญ์  อติภัทธะ   นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร  มนัสชนก จงประสิทธิ์พร
15.36 - 15.48 E18 CIOD-0026 การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จโดยใช้การประเมินแบบดุลยภาพ: กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พัฒชญา เออกูล  ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
15.48 - 16.00 E19 CIOD-0122 การทดแทนอุปกรณ์เพื่อความมั่นคงของการผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  ณัฐชานนท์ นันทเสน
16.00 - 16.12 E20 CIOD-0034 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพกรณีศึกษา แผนกพ่นสีโรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป
อธิพงศ์ ชัชวาลยางกูร  ดนุพันธ์ วิสุวรรณ