Important Dates​
รอบแรก
กําหนดการสําหรับส่งบทความ วัน - เดือน - ปี
ปิดรับบทความ 30 ธันวาคม 2559
ส่งผลประเมินจาก Reviewer 1 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งบทความฉบับแก้ไข 15 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งผลการพิจารณา 22 กุมภาพันธ์ 2560

รอบสอง
กําหนดการสําหรับส่งบทความ วัน - เดือน - ปี
ปิดรับบทความ 1 มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560
ส่งผลประเมินจาก Reviewer 5 เมษายน 2560
8 เมษายน 2560
ส่งบทความฉบับแก้ไข 19 เมษายน 2560
24 เมษายน 2560
แจ้งผลการพิจารณา 30 เมษายน 2560