ศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ โลหะการ การผลิต การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการในอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในลักษณะเครือข่ายและในเชิงบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์และพลวัตของอุตสาหกรรมในอนาคต

 

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
(The 8th National Conference of Industrial Operations Development 2017: CIOD 2017)

วัน-เวลาจัดงาน :         19 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน :        โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ


 

การตีพิมพ์
    บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 (CIOD2017)
 

บทความที่มีผลงานดีเด่น จะมีโอกาสได้รางวัล "Best Paper Award" ประจำปี โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ใน "วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR)