คณะกรรมการจัดงาน

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัย      จาตุรพิทักษ์กุล      ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา      ดำคำ      ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย      โขมพัตราภรณ์      ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา      ประทีปแสน      ที่ปรึกษา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ      สมบูรณ์วิวัฒน์      ประธานกรรมการจัดงาน


ฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์      พรหมบัญพงศ์      ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ      ตั้งวโรดมนุกูล      รองประธาน
3. ศาสตราจารย์ ดร.อาษา      ประทีปเสน      กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ      สมบูรณ์วิวัฒน์      กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค      ผู้พัฒน์      กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย      โขมพัตราภรณ์      กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ      เจริญวิไลศิริ      กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันทนา      อุดมศักดิกุล      กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ      สุนทราวณิชย์      กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจมาน      เตียวัฒนรัฐติกาล      กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล      สีนะวัฒน์      กรรมการ
12. ดร.ช่อแก้ว      จตุรานนท์      กรรมการ
13. ดร.พิเนษฐ์      ศรีโยธา      กรรมการ
14. ดร.ไพบูลย์      ช่วงทอง      กรรมการ
15. ดร.ศุภฤกษ์      บุญเทียร      กรรมการ
16. ดร.อุษณีษ์      คำพูล      กรรมการ
17. อาจารย์นพณรงค์      ศิริเสถียร      กรรมการ
18. อาจารย์สุจินต์      ธงถาวรสุวรรณ      กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์      ธีระวราพฤกษ์      กรรมการ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย       วงษ์ทัศนีย์กร      กรรมการ
21. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร      หอมรสสุคนธ์      กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์      มุตตามระ      กรรมการ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์      ภาระราช      กรรมการ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์      ยอดพิจิตร      กรรมการ
25. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย      บรรเทิงจิตร      กรรมการ
26. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร      เก่งพล      กรรมการ
27. รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ      จงประสิทธิ์พร      กรรมการ
28. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช      วุฒิพรพันธ์       กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล      พิมาพันธุ์ศรี      กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช      เผือกสามัญ      กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร      อินทรกำธรชัย      กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา      อัศวรุ่งแสงกุล      กรรมการ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร      เขมาวุฆฒ์      กรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์      มีถม      กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย      รุ่งเรืองอนันต์      กรรมการ
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย      อัศดรศักดิ์      กรรมการ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์      ไพศาลภาณุมาศ      กรรมการ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย      พรชัยวิวัฒน์         กรรมการ
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์      ชุมภู      กรรมการ
40. ดร.สิรวิชญ์      สว่างนพ      กรรมการ
41. อาจารย์ณฤทธิ์ศักดิ์      ตันติทิพย์วรรณ      กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
42. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย      ริจิรวนิช      กรรมการ
43. อาจารย์ชาณิดา      พิทยานนท์      กรรมการ
44. อาจารย์ณัฐพล      แดนเขต      กรรมการ
45. อาจารย์ธนารักษ์      หีบแก้ว      กรรมการ
46. อาจารย์ธัชณนท์      บุณยมานนท์      กรรมการ
47. อาจารย์ปุณยิศา      คืนดี      กรรมการ
48. อาจารย์อัมรินทร์      วงศ์เศรษฐี      กรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
49. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณชัย      กัลยาศิริ      กรรมการ
50. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร      พิมพ์สกุล      กรรมการ
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล      ยวงใย      กรรมการ
52. ดร.เชาวลิต      หามนตรี      กรรมการ
53. ดร. นิรันดร์      พิสุทธอานนท์      กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54. รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ      ชุ่มฤทธิ์      กรรมการ
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์      คงประเสริฐ      กรรมการ
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา      หวังพานิช      กรรมการ
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรัตน์      กิตติปัญญาพัฒน์      กรรมการ
58. ดร.พงษ์เพ็ญ      จันทนะ      กรรมการ
59. ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ      วงษ์วิทย์      กรรมการ
60. ดร.วราธร      ปัญญางาม      กรรมการ
61. ดร.วุฒินันท์      นุ่นแก้ว      กรรมการ
62. ดร. ศุภัชญา      โชตยะกุล      กรรมการ
62. ดร.สิรเดช      ชาตินิยม      กรรมการ
 

ฝ่ายดำเนินงาน

1. ดร. ช่อแก้ว      จตุรานนท์      ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันทนา      อุดมศักดิกุล      รองประธาน
3. อาจารย์วาสนา      เสียงดัง      กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต      ลิ้มมณีวิจิตร      กรรมการ
5. ดร.พงษ์ศักดิ์      ถึงสุข      กรรมการ
6. อาจารย์ก้องเกียรติ      ปุภรัตนพงษ์      กรรมการ
7. อาจารย์เจษฏา      จันทวงษ์โส      กรรมการ
8. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ นิธิ      บุรณจันทร์      กรรมการ
9. ดร.อนันทวิทย์      ตู้จินดา      กรรมการ
10. อาจารย์พงษ์ศักดิ์      เทวินภิบาลพันธุ์      กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา      ดำคำ      กรรมการ
12. อาจารย์ชนากานต์      แคล้วอ้อม      กรรมการ
13. อาจารย์สุทิน      ชาญณรงค์      กรรมการ
14. นางสาวณธิกา      ยิ้มวิไล      กรรมการ
15. นางวิยะดา      บุญเพ็ชร      กรรมการ
16. นายธนะศักดิ์      ทวนทอง      กรรมการ
17. นางสาวสราวรรณ      น้อยเรืองฤทธิ์      กรรมการ
18. นางวรารักษ์      วิลัย      กรรมการ
19. นายยงยุทธ      บุญเขียน      กรรมการ
20. นางสาวอรยา      นามะโส      กรรมการ
21. นางสาวสุรีรัตน์      จันทร      กรรมการ
22. นายปริวุตม์      จงสิริวิไล      กรรมการ
23. นางสาวระภีพัฒน์      บู่สุวรรณ      กรรมการ

​ ​

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. อาจารย์เจษฎา      จันทวงษ์โส      ประธาน
2. นางสาวณธิกา      ยิ้มวิไล      กรรมการ
3. นางวิยะดา      บุญเพ็ชร      กรรมการ
4. นายธนะศักดิ์      ทวนทอง      กรรมการ
5. นางสาวสราวรรณ      น้อยเรืองฤทธิ์      กรรมการ
6. นางวรารักษ์      วิลัย      กรรมการ
7. นายยงยุทธ      บุญเขียน      กรรมการ
8. นางสาวอรยา      นามะโส      กรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์      จันทร      กรรมการ
10. นายปริวุตม์      จงสิริวิไล      กรรมการ
11. นางสาวระภีพัฒน์      บู่สุวรรณ      กรรมการ
 


​ฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค      ผู้พัฒน์      ประธาน
2. นางสาวณธิกา      ยิ้มวิไล      กรรมการ
3. นางวิยะดา      บุญเพ็ชร      กรรมการ
4. นายธนะศักดิ์      ทวนทอง      กรรมการ
5. นางสาวสราวรรณ      น้อยเรืองฤทธิ์      กรรมการ
6. นางวรารักษ์      วิลัย      กรรมการ
7. นายยงยุทธ      บุญเขียน      กรรมการ
8. นางสาวอรยา      นามะโส      กรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์      จันทร      กรรมการ
10. นายปริวุตม์      จงสิริวิไล      กรรมการ
11. นางสาวระภีพัฒน์      บู่สุวรรณ      กรรมการ